Vedtægter for Manton-Viborg

Gældende fra 9. februar 2017

 

§ 1. Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Manton, Viborg  - Forening for bøsser, biseksuelle og transeksuelle.
  I daglig tale kun ”Manton, Viborg”.

 2. Foreningen har hjemsted i Viborg med adresse hos formanden.
   

§ 2. Formål
 

 1. At drive en forening for homo-  biseksuelle og transseksuelle mænd.

 2. At etablere og styrke samarbejdet med lignende foreninger i hele landet.

 3. At modvirke normdannelse og strukturer i samfundet som virker undertrykkende på homo- biseksuelle og transseksuelle mænd.

 4. At varetage lokale homo- biseksuelle og transseksuelles interesser.

 5. At styrke det sociale sammenhold, ved at afholde klubaftener, fester og deltage i fælles arrangementer.
   

§ 3. Medlemskab
 

 1. Enhver kan optages som medlem af Manton-Viborg hvis denne støtter foreningens arbejde og intentioner.

 2. Medlemmer kan ekskluderes såfremt medlemmet modarbejder foreningen og dennes formål og intentioner.

 3. Medlemmet kan dog kun ekskluderes af en enig bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem besidder vetoret i disse sammenhænge.

 4. Intet nuværende eller tidligere medlemmer kan tildeles særstatus eller titler med fordele.
   

§ 4. Bestyrelsen
 

 1. Bestyrelsen består af mindst 4 og højest 10 personer.

 2. Bestyrelsens medlemmer vælges ved valg for en 1-årig periode.  Dette gælder dog ikke formanden, som vælges for en 2-årig periode.

 3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede.

 5. Ved formandens eller kasserens udtrædelse, indhentes bestyrelsessuppleant som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig, frem til førstkommende generalforsamling.

 6. Ved stemmelighed blandt bestyrelsens medlemmer, bortfalder et stillet forslag.

 7. Når et bestyrelsesmedlem forlader foreningen, overdrages straks alle tildelte koder, og konti til digitale medier, bank og lignende til rette vedkommende.
   

§ 5. Økonomi
 

 1. Regnskabet udarbejdes af klubbens kasserer, og skal være godkendt af klubbens revisor, inden det forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 2. Entré ved diverse arrangementer fastsættes af bestyrelsen.

 3. Til foreningens konti har udelukkende kassereren adgang. Til gengæld skal kassereren til enhver tid kunne fremvise et ajourført og opdateret regnskab for foreningens medlemmer.

 4. For foreningens forpligtigelser hæfter alene dennes formue.

 5. Regnskabet kan kun godkendes ved personligt fremmøde af kasserer og revisor, eller skriftlig tilkendegivelse fra begge.

 6. Eksklusion af foreningens kasserer kan ske ved bedrageri eller snyd med regnskaberne.

 7. Kassereren kan holdes erstatningsansvarlig i tilfælde af pkt. 6.
   

§ 6. Kontingent
 

 1. Kontingentperioden er kalenderåret.

 2. Medlemskab kan tegnes på ethvert tidspunkt.
   

§ 7. Aktivitetsgrupper
 

 1. Der kan til enhver tid oprettes undergrupper, som dog skal godkendes af bestyrelsen.

 2. Hvis disse grupper kræver økonomisk bistand, skal budget udarbejdes inden bestyrelsens endelige godkendelse.
   

§ 8. Generalforsamlingen
 

 1. Generalforsamlingen afholdes årligt i februar. Der indkaldes med mindst 4 ugers varsel med flg. dagsorden:

 1. Velkomst

 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller.

 3. Årsberetning og godkendelse af denne.

 4. Fremlæggelse af regnskabet og godkendelse af denne.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

 7. Valg af revisor.

 8. Fastsættelse af kontingent

 9.  Eventuelt. Her kan der ikke træffes beslutninger

 1.  For at have adgang og stemmeret til generalforsamlingen, skal der være betalt gældende kontingent, senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

 2. Forslag til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer via e-mail mindst 3 dage før generalforsamlingen, hvis man oplyser en e-mailadresse til foreningen.

 3. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen.

 4. Til generalforsamlingsvedtagelser kræves stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 5. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
   

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
 

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsender ønske herom.

 2. Dette ønske skal være ledsaget af et motiveret dagsordens forslag.

 3. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles mindst 2 uger før afholdelse, gældende i alle tilfælde. Med denne indkaldelse skal endelig dagsorden medfølge.

 

§ 10. Foreningens opløsning
 

 1. Opløsning kan kun ske på en generalforsamling, og kun hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

 2. Ved foreningens opløsning overdrages eventuelle aktiver til HIV/AIDS bekæmpende arbejde.

   

© 2016 Manton-Viborg

Proudly created by Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now